Afrikaans 9

Hierdie kursus is vir Afrikaans Eerste Additionele Taal

Hierdie kursus het slegs taalkuns (skryf, spel en taal) lesse vir Afrikaans 9 / Vlak 9.

Kursusbeskrywing:

Leerders sal skryfvaardighede verbeter deur op ‘n gereelde basis beide kreatiewe fiksie en nie-fiksie te skryf. Hulle sal leer om ‘n verskeidenheid sinstrukture te vorm, asook paragrawe met ordentlike inleidings en afsluitings. Hulle sal ook leer hoe om ‘n ordentlike opstel te skryf. Skryf opdragte sluit in: kortverhale, gedigte, boekverslae, outobiografiese storie, hoe-om, dialoog, humor, strokiesprente, briewe, beskrywingsstukke, biografiese opstel en navorsingsverslag. Leerders sal ook in hul spraak-, spel- en taalvaardighede ontwikkel deur hul skryf opdragte asook deur die gebruik van aanlyn hulpbronne.

Om van die kursus gebruik te maak sluit asseblief aan by E-Classroom wat ‘n jaarlikse lidmaatskap het.

Afrikaans – English Woordeboek

* Wanneer met ster gemerk, druk uit.
As daar ‘n wagwoord gevra word vir antwoorde: homeschool

Skryfboeke benodig vir hierdie kursus:
Taal
Skryfwerk
Woordeskat

Dag 1 – 2

Luister & Skryf

 1. Kyk na die advertensie
 2. Skryf in jou Skryfwerk boek die volgende:
  1. Waaroor gaan hierdie advertensie?
  2. Wat het vir jou uitgestaan in die advertensie?
  3. Hoe probeer hierdie advertensie jou oorreed om die plaasvars-fees by te woon?
  4. Wat is die toon van die advertensie?
  5. Hoe dra die tempo van die advertensie by tot die tema daarvan?
  6. Hoe word emotiewe en manipulerende taal in hierdie advertensie gebruik? Wat is die doel daarvan?
  7. Wat beeld die sangers en sangeresse se liggaamstaal uit?

 

Dag 3

Woordeskat – Skryf met betekenis in woordeskat boek.

 1. plaas – farm
 2. kaartjies – tickets
 3. luister – listen
 4. fees – festival
 5. vars – fresh

*Lees

 1. Bestudeer die advertensie en *beantwoord die vrae wat daarop volg

 

Dag 4 – 9

Skryf & Aanbied

 1. Ontwerp ‘n advertensie wat ‘n sosiale byeenkoms of opvoering adverteer. Gebruik hierdie online webtuiste as jy nie sagte ware op jou rekenaar het nie.
 2. Die ontwerp moet spesifiek wees vir ‘n sekere teikengroep en moet onmiddelik hulle aandag kan trek. Advertensie moet eenvoudig wees en nie te veel woorde bevat nie. Die uitleg van die advertensie is belangrik. Kies die lettergroottes en lettertipes versigtig. Skryf al die nodige inligting op ‘n kreatiewe manier neer. Die vrae Wat?, Waar?, Wat alles? en Vir wie? moet beantwoord word.
  Riglyne:

  • Dit moet A4-grootte wees. Doen eers jou beplanning rofweg
  • Wees kreatief
  • Onthou om al die noodsaaklike inligting in te voeg
  • Wees spesifiek. Die feite moet duidelik wees
  • Wees saaklik. Die sinne moet kort, duidelik en treffend wees
  • Die taal en styl moet by die soort advertensie pas
  • Jou woordkeuse moet interesant en doeltreffend wees

 

Dag 10

Taal Strukture en Konvensies

 1. Taal – advertensies. Kyk weer na hierdie advertensie en beantwoord die *vrae op bladsy 1 & 2.
 2. Antwoorde op Bladsy 3 & 4

 

Dag 11

*Lees en Skryf

 1. Bestudeer die *strokiesprente en beantwoord the vrae wat daarop volg.
 2. Antwoorde op Bladsy 3

 

Dag 12

Luister

 1. Luister na Wolwe in die Wildernis terwyl jy hier volg
 2. Antwoord vrae op bladsy 2.

 

Dag 13

Skryfwerk

 1. Hier is ‘n voorbeeld van ‘n bedankingsbrief.
 2. Kies een van die 3 onderwerpe en begin beplan aan ‘n bedankingsbrief.
 3. Maak rowwe notas van wat in die brief moet staan

 

Dag 14

Skryfwerk

 1. Skryf jou bedankingsbrief op MS Word.
 2. Die formaat van die brief moet korrek wees: adres van sender, datum, adres van ontvanger, aanhef, opskrif / doel, paragrawe, afsluiting.
  1. Die adres van die sender kom regs boaan in blokvorm.
  2. Daar word nie ’n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie.
  3. Die datum word voluit geskryf: 10 Junie 2017
  4. Die adres van die ontvanger van die brief word links in blokvorm geskryf.
  5. Geen leestekens word in die adresse gebruik nie.
  6. ’n Reël word tussen die adres van die sender en die ontvanger oopgelaat.
  7. ’n Reël word tussen die adres van die ontvanger en die aanhef van die brief oopgelaat.
  8. Die doel van die brief word in hoofletters geskryf OF dit kan in kleinletters geskryf en dan onderstreep word.
  9. Geen leestekens word na “Die uwe” gebruik nie.
  10. Die brief word deur die persoon wat die korrespondensie rig, onderteken.
  11. Korrespondente kan ook hul noemname en vanne gee.
  12. Die korrespondent se voorletters en van kan onder die handtekening uitgeskryf word, indien dit onleesbaar is.
  13. Die hoedanigheid van die sender word onder die handtekening uitgeskryf.

 

Dag 15

Skryfwerk

 1. Lees deur jou bedankingsbrief en maak enige veranderinge. Druk uit en teken jou brief.

 

Dag 16

Taal

 1. Lees die volgende vir hersiening van Taalstukture en Konvensies:

 

Dag 17

Taal:

 1. Lees die volgende vir hersiening van Taalstukture en Konvensies:

 

Dag 18

Taal

 1. Definisies van:
  • EufemismeVersagtende uitdrukking of omskrywing, bv. Hy het heengegaan, i.p.v. Hy is dood.
  • Idiomatiese uitdrukkings: is verskillende uitdrukkings in die taaleie, daardie afsonderlike sêgoed wat in ons mond pas soos moedersmelk. Idiomatiese uitdrukkings is ook baiemaal totaal onlogies. Of dikwels beteken hulle iets wat glad nie af te lei is van die woorde waaruit hulle saamgestel is nie. bv. Ek glo nie sy nie sy storie nie, dis darem te dik vr ‘n daalder.
  • Spreekwoorde: Veel minder algemeen en is gewoonlik alleenstaande vaste uitdrukkings wat nie maklik in samehang met ander woorde in uitgebreide sinne gebruik word nie.  Hulle word beskou as onverbeterlike, oorgelewerde lewenswyshede beskou, en word onveranderd en onaangedik aangewend om klem op ons eie waarnemings van situasies te lê, bv. Die môrestond het goud in die mond.

Woordeskat / Spel

 1. Skryf Woordeskat met vertaling oor in jou Woordeskat boek.

 

Dag 19

*Taal

 1. Druk uit bladsye 1 en 2  van *Direkte en indirekte en voltooi.
 2. Antwoorde op bladsye 3 en 4.

 

Dag 20

Luister en Lees

 1. Luister na ‘n Dispuut oor ‘n Kontrak
 2. Lees oor hoe om ‘n dialoog te skryf
 3. *Druk hierdie diagram uit om as riglyn te gebruik vir skryfwerk.

 

Dag 21 – 23

Skryf

 1. Dag 21: Maak rowwe notas vir ‘n dialoog waar die koper teruggaan na die verkoper om mee te deel wat skeefgeloop het en hoe hulle die dispuut probeer oplos.
 2. Dag 22: Skryf die dialoog
 3. Dag 23: Lees deur die dialoog en maak veranderinge. Druk uit en bêre.

 

Dag 24

*Lees en Skryf

 1. Lees van Kontrakte
 2. Lees bladsy 1 van *‘n Kontrak tussen ‘n koper en verkoper.
 3. Druk bladsy 2 uit en voltooi.

 

Dag 25 – 27

Skryfwerk

 1. ‘n Verslag is ‘n dokument wat inligting oor ‘n gebeurtenis rapporteer.
 2. Dag 25: Maak die nodige notas vir ‘n verslag deur een van die bevindinge op bladsy 1 van ‘n Verslag te kies. Volg die riglyne op die blad.
 3. Dag 26: Skryf verslag
 4. Dag 27: Maak laaste veranderinge, druk uit en bêre.

 

Dag 28

Woordeskat / Spel

 1. Skryf Woordeskat met vertaling oor in jou Woordeskat boek.

Taal

 1. Lees oor Voegwoorde

 

Dag 29

Lees

 1. Lees weer ‘n Dispuut oor ‘n kontrak

Taal

 1. Voltooi nou die vrae op bladsye 1 en 2 van Voegwoorde
 2. Antwoorde op bladsy 3

 

 

Dag 30

Luister

 1. Wanneer jy ‘n koerantberig lees of daarna luister, hou die volgende in gedagte
  1. Wat die struktuur is.
  2. Watter kenmerke dit het.
  3. Hoe is die taalgebruik.
  4. Wat die leser se toon is.
  5. Wat die inleiding en afsluiting is.
 2. Luister na die koerantberig terwyl jy saam lees: Kleuters brand weens mikrogolf-eiers.
 3. Beantwoord die volgende vrae:
  1. Watter kenmerke van ‘n koerantberig kan jy uit hierdie berig aflei?
  2. Het hierdie koerantberig ‘n titel wat die leser se belangstelling sal prikkel om die onderstaande berig te lees? Hoekom sê jy so?
  3. Wat is die toon van hierdie koerantberig?
  4. Bevat hierdie berig al die nodige inligting rakende wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?
  5. Is daar enige ander inligting wat jy uit hierdie berig sou verkry?

 

Dag 31

Luister en Skryf

 1. Luister na Lewenslesse van ‘n koningin.
 2. Beplan ‘n dialoog tussen twee miere wat bymekaar gekom het om na die koninginmier te luister. Die miere lewer hulle mening oor wat gesê is.

 

Dag 32

Skryf

 1. Werk aan die dialoog.

 

Dag 33

Skryf

 1. Gaan weer deur jou dialoog en druk dit uit en bêre.

 

Dag 34

*Lees en skryf

 1. Lees die koerantberig: *Eier ontplof in meisie se gesig
 2. Druk uit bladsy 2 en beantwoord die vrae.
 3. Antwoorde op bladsy 3

 

Dag 35 – 37

Skryfwerk

 1. Skryf ‘n Dialoog …. Kies uit drie onderwerpe
 2. Dag 35: Maak rowwe notas
 3. Dag 36: Skryf die dialoog
 4. Dag 37: Proeflees die dialoog en maak veranderinge. Druk uit en bêre.
 5. Onthou:
  1. Beplan jou dialoog deur dit eers goed te deurdink en rofweg neer te skryf.
  2. Proeflees dit ‘n paar keer en maak veranderinge
  3. Tik die finale produk op MS Word en druk dit uit en bêre.
 6. Lees weer hoe om ‘n dialoog te skryf as jy sukkel.

 

Dag 38

Woordeskat / Spel

 1. Skryf Woordeskat met vertaling oor in jou Woordeskat boek.

*Lees en Taal

 1. Lees weer die inligtingstuk “Lewenslesse van ‘n koningin
 2. Druk uit bladsye 1 en 2 van *Taalstrukture en -konvensies en beantwoord die vrae.
 3. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 39

Taal

 1. Lees van Uitdrukkings en Segswyses
 2. Laai die PowerPoint skyfies af oor Idiome (druk jou muis gedurende die aanbieding, wees op die uitkyk vir klank tekens – druk daarop)
 3. Doen die aktiwiteit in Microsoft Word.

 

Dag 40

Woordeskat / Spel

 1. Skryf Woordeskat met vertaling oor in jou Woordeskat boek.

*Taal

 1. Lees bladsy 1 van *Idiomatiese uitdrukkings en spreekwoorde en druk uit bladsy 2.
 2. Lees weer die koerantberig “Eier ontplof in meisie se gesig
 3. Voltooi bladsy 2 van Idiomatiese uitdrukkings en spreekwoorde.
 4. Antwoorde op bladsy 3.

 

 

Dag 41-43

Skryf

 1. Skryf ‘n artikel: Ongewone fratsongeluk
 2. Wenke van hoe om ‘n goeie artikel te skryf.
 3. Gebruik hierdie program om jou (80 – 100 woorde) artikel te skryf.
 4. Druk dit uit en bêre.

 

 

Dag 44

Luister en praat

 1. Gaan na Wolraad Woltemade. Druk op die pyltjie om na die verhaal te luister
 2. Verduidelik aan jou gesin wat jy van die volgende verstaan:
  1. Wat beteken dit om ‘n held te wees?
  2. Waarom is Wolraad Woltemade een van Suid-Afrika se bekendste helde?
  3. Is perde oor die algemeen goeie swemmers? Deel ‘n ervaring daarvan (indien jy een het).
  4. Wat sou jy in Wolraad Woltemade se situasie gedoen het?

 

 

Dag 45

Lees & *Skryfwerk

 1. Lees van Wolraad Woltemade
 2. Druk *bladsy 2 van Wolraad Woltemade uit en beantwoord die vrae.
 3. Antwoorde op bladsy 3.

 

 

Dag 46

Skryfwerk

 1. Hoe om ‘n Dagboekinskrywing te doen. Kyk die video.
 2. Begin beplan aan jou dagboekinskrywing. Jy gaan hieraan werk vir die volgende 4 dae. Kies een van die volgende opsies en skryf ‘n dagboekinskrywing (50 tot 70 woorde):
  1. Verbeel jou jy is Wolraad Woltemade se seun, Christian Ludwig. Skryf namens hom ‘n dagboekinskrywing op 30 Mei 1773 en/of 1 Junie 1773
  2. Verbeel jou jy is een van die oorlewendes van die skip De Jonge Thomas. Wolraad Woltemade het jou met sy perd kom red. Kort daarna is hy oorlede. Skryf ‘n dagboekinskrywing vanuit jou perspektief die dag nadat alles gebeur het: 2 Junie 1773.
  3. Verbeel jou jy is Wolraad Woltemade se vrou wat die nuus ontvang het in Engeland, waar sy gebly het. Skryf ‘n dagboekinskrywing kort nadat jy die nuus ontvang het dat jou man in die heldedaad oorlede is.
 3. Onthou:
  1. Skryf die dag en datum bo-aan
  2. Jy hoef nie met “Liewe Dagboek” te begin nie!
  3. Skryf in die verlede tyd oor dinge wat in die verlede plaasgevind het, maar jou gevoelens wat jy op daai oomblik voel, kan in die teenwoordige tyd geskryf word.
  4. Noem familie en vriende op die naam.

 

 

Dag 47

Skryfwerk

 1. Dagboek: Skryf jou inleiding.

 

 

Dag 48

Skryfwerk

 1. Dagboek: Skryf jou liggaam van jou dagboekinskrywing oor 3 paragrawe.

 

 

Dag 49

Skryfwerk

 1. Dagboek: Skryf jou slot.
 2. Finaliseer jou Dagboekinskrywing deur dit deur te lees en maak die nodige veranderinge soos jy goed dink.

 

 

Dag 50

Taal

 1. Wat is Voornaamwoorde?

 

 

Dag 51

*Taal

 1. Lees, druk uit en voltooi bladsye 1 en 2 van *Voornaamwoorde
 2. Antwoorde op bladsy 3

 

 

Dag 52

Lees en praat

 1. Lees Die Werksonderhoud op bladsy 1
 2. Bespreek die vrae op bladsy 2 met ‘n gesinslid.

 

 

Dag 53

Lees en *Skryf

 1. Lees Jou CV se dekbrief noukeurig deur.
 2. Druk uit en beantwoord vrae op bladsy 2.
 3. Antwoorde op bladsy 3

 

Dag 54

*Skryf en aanbied

 1. Lees Jou Begeleidingsbrief
 2. Lees bladsy 1 van Dekbrief en Curriculum Vitae (CV) en kies een van die 4 opdragte. Druk uit bladsy 2 en bêre vir Dag 56

 

 

Dag 55

Skryf en aanbied

 1. Beplan en skryf jou dekbrief. Skryf dit op MSWord. Verwys terug na Dag 53 se wenke.

 

 

Dag 56

Skryf en aanbied

 1. Lees jou dekbrief noukeurig deur. Maak die nodige veranderinge.
 2. Voltooi bladsy 2 van Dag 54.

 

 

Dag 57

Woordeskat / Spel

 1. Skryf Woordeskat met vertaling oor in jou Woordeskat boek.

Taal

 1. Lees weer bladsy 1 van Die Werksonderhoud (Dag 52) en bladsy 1 van Jou CV se dekbrief (Dag 53) en druk uit en voltooi bladsye 1 en 2 van Byvoeglike naamwoorde

 

Dag 58

Lees en Skryf

 1. Lees hierdie onderhoud met ‘n onderwyser by Melkbosstrand en beantwoord hierdie vrae in jou skryfboek:
  1. Wat het vir jou uitgestaan in hierdie onderhoud? Hoekom?
  2. As jy ‘n onderhoud met iemand kon voer, wie sou jy kies en hoekom?
  3. Lys 5 vrae wat jy hom / haar sou vra.
  4. Watter herinnering het jy van hierdie persoon / iets wat in die verlede gebeur het?
  5. Watter beroep wil jy eendag beklee?

 

Dag 59

Skryfwerk

 1. Hoe om ‘n Opsomming te skryf: Lees Wenke vir ‘n goeie opsomming – lees tot aan die einde van moontlike memorandum. Kyk na die wenke sowel as ‘n voorbeeld van die storie, Luiperd en Jakkals word uitoorlê met sy opsomming.

 

Dag 60

*Skryfwerk

 1. *Druk uit bladsy 1 – 3 van ‘n Opsomming. (Bêre die res vir Dag 61)
 2. Lees bladsy 2: ‘n Beroep op onderwysers
 3. Voer die opdrag op bladsy 1 uit.

 

Dag 61

Skryfwerk

 1. Bestudeer die strokiesprent op bladsy 2 van ‘n Opsomming.
 2. Beantwoord die vrae op bladsy 3.
 3. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 62

Skryfwerk

 1. Wat is ‘n Kennisgewing?
 2. ‘n Kennisgewing kan in die vorm van ‘n e-pos of nota voorkom om die lede van ‘n groep in kennis te stel van ‘n vergadering. Dit bevat die rede vir die vergadering, die tyd en plek van die vergadering asook voor wanneer daar ‘n antwoord gegee moet word oor die bywoning daarvan.
 3. Skryf ‘n epos met ‘n kennisgewing waarin jy die lede van ‘n groep uitnooi om ‘n vergadering by te woon waarin julle ‘n tee gaan beplan.

 

Dag 63

Skryfwerk

 1. Wat is ‘n Agenda? Gaan na bladsy 11 van Study Guide Afrikaans vir ‘n voorbeeld van ‘n Agenda.
 2. ‘n Agenda is ‘n lys besprekingspunte van ‘n vergadering wat volgens ‘n bepaalde volgorde gaan plaasvind. Dit word saam met die kennisgewing aan lede gestuur. Die doel van ‘n Agenda is om seker te maak al die belangrike sake word in die vergadering bespreek en niks word oorgeslaan nie. Dit gee struktuur en orde aan ‘n vergadering.

 

Dag 64

Skryfwerk

 1. Voorbeeld van ‘n Agenda.
 2. Skryf ‘n Agenda met al die besprekingspunte in volgorde. (Maksimum 5).

 

Dag 65

 1. Wat is ‘n Notule? Gaan na bladsy 12 van Study Guide Afrikaans vir ‘n voorbeeld van ‘n Notule.
 2. ‘n Notule is ‘n skriftelike verslag van alle besprekings op ‘n vergadering. Dit moet ‘n lid wat nie teenwoordig was nie, kortliks inlig van wat by die vergadering gebeur het en wat bespreek of besluit is. Die notule stem puntsgewys met die agenda ooreen. Die verskillende opskrifte word vet gedruk en kort sinne word onderaan geskryf. Die sinne moet in die teenwoordige tyd geskryf word in ‘n formele styl.
 3. Nog ‘n voorbeeld van ‘n Notule.

 

Dag 66

Woordeskat / Spel

 1. Skryf Woordeskat met vertaling oor in jou Woordeskat boek.

 

Dag 67

Taal

 1. Leer wat is Basisvorme, voorvoegsels en agtervoegsels.

 

Dag 68

*Taal

 1. *Druk uit en voltooi bladsy 1 en 2 van Basisvorme, voorvoegsels en agtervoegsels

 

Dag 69

Luister en Praat

 1. Luister aandagtig na hierdie radio-advertensie en beantwoord die volgende vrae:
  1. Wat adverteer hierdie advertensie?
  2. Waarmee word SABC 2 in hierdie advertensie vergelyk?
  3. Wat is die toon van die advertensie?
  4. Watter kritiek op die advensie kan gelewer word?
  5. Dink jy die advertensie is suksesvol? Waarom? Waarom nie?

 

Dag 70

Skryf en aanbied

 1. Stel ‘n MSPowerPoint aanbieding saam met die volgende riglyne:
  1. Kies enige advertensie uit ‘n koerant, tydskrif of aanlyn.
  2. Verduidelik die volgende in jou aanbieding:-
   1. Wat adverteer die advertensie?
   2. Wie is die teikengroep vir die advertensie?
   3. Wat is die gebruik visuele leidrade soos lettertipe, -grootte en foto’s/prente?
   4. Word manipulerende taal gebruik?
   5. Verduidelik ook hoe die insluiting of weglating van inligting asook taal gebruik word.
  3. Jou aanbieding moet tenminste 6 tot 8 skyfies wees.
  4. Maak gebruik van ‘n voorblad (Titel en kort opsomming van die aanbieding) sowel as ‘n agterblad (Finale woord).
  5. Onthou ook jou Bronne blad.
  6. Jy het tot dag 73 om jou aanbieding klaar te maak.

 

Dag 71

Skryf en aanbied

 1. Werk aan jou MSPowerPoint aanbieding oor ‘n advertensie.

 

Dag 72

 

Skryf en aanbied

 1. Werk aan jou MSPowerPoint aanbieding oor ‘n advertensie.

 

Dag 73

 

Skryf en aanbied

 1. Finaliseer jou MSPowerPoint aanbieding oor ‘n advertensie en wys dit vir jou gehoor.

 

Dag 74

Lees en Skryf

 1. Bestudeer die advertensie op bladsy 1 van ‘n Advensie en *druk uit en beantwoord die begripstoets op bladsye 1 en 2.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 75

Skryfwerk

 1. Wat is ‘n resensie? Hier is ‘n goeie riglyne oor hoe om ‘n boekresensie te skryf. Neem notas.
 2. Kies vir jou ‘n advertensie uit ‘n koerant, tydskrif of aanlyn waarvoor jy ‘n resensie kan skryf (Jy gaan Dag 76 daarmee begin).
 3. Kyk ook na hierdie aanbieding oor Advertensies om jou ‘n idee te gee wat ‘n goeie advertensie is.

 

Dag 76

Skryfwerk

 1. Gebruik die riglyne op bladsy 1 in ‘n Resensie van ‘n advertensie om jou rensensie te skryf. Jy het tot Dag 78 om dit klaar te maak.

 

Dag 77

Skryfwerk

 1. Werk aan “‘n Resensie van ‘n advertensie”.

 

Dag 78

Skryfwerk

 1. Finaliseer “‘n Resensie van ‘n advertensie”.

 

Dag 79

Woordeskat / Spel

 1. Skryf Woordeskat met vertaling oor in jou Woordeskat boek.

 

Dag 80

*Taal

 1. *Druk uit en voltooi bladsy 1 en 2 van Direkte en Indirekte rede.
 2. Hier is die skakel na ‘n Advertensie om jou te help om die vrae te beantwoord.
 3. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 81

*Skryfwerk en Taal

 1. Tyd om te kyk wat ons geleer het.
 2. *Druk uit en voltooi bladsye 1 tot 3 van Hersiening.
 3. Antwoorde op bladsy 4 en 5

 

Dag 82

Taal

 1. ‘n Klein bietjie moeilikheid

 

Dag 83

Taal

 1. Woordsoorte

 

Dag 84

Taal

 1. Woordsoorte 2

 

Dag 85

Taal

 1. Verkleinwoorde

 

Dag 86

Taal

 1. Sinonieme

 

Dag 87

Taal

 1. Trappe van vergelyking

 

Dag 88

Taal

 1. Speel Badland

 

Dag 89

Taal

 1. Die robot Robic: Vind woorde

 

Dag 90

*Luister en skryf

 1. Kyk na hierdie advertensie
 2. *Druk uit en voltooi bladsye 1 en 2 van Advertensies.
 3. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 91

Luister en skryf

 1. Lees bladsy 1 van Dialoog.
 2. Voltooi vrae op bladsy 2 onder Klasbespreking. Skryf jou opinie neer.

 

Dag 92

*Lees en kyk

 1. Druk uit en voltooi bladsye 1 en 2 van Advertensie.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 93

Lees

 1. Leer wat is ‘n testament. Lees deur met aandag.

 

Dag 94

Lees

 1. Kyk hier na voorbeelde van testamente. Druk op die verskeie skakels om voorbeelde te sien.
 2. Nog ‘n voorbeeld van ‘n testament.

 

Dag 95

*Skryf en aanbied.

 1. Lees bladsy 1 van ‘n Verkorte Testament.
 2. *Druk uit en voltooi bladsye 2 en 3.
 3. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 96

*Skryf en aanbied

 1. *Druk uit, bestudeer prent en voltooi bladsye 1 en 2 van ‘n Strokiesprent.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 97

Taal

 1. Wat is ‘n Stamwoord? Lees/leer die artikel.

 

Dag 98

*Taal

 1. *Druk uit en voltooi bladsye 1 en 2 van Taalstrukture en konvesies.

 

Dag 99

Taal

 1. Goeie taal vir ‘n telefoongesprek.

 

Dag 100

Taal

 1. Woordeskat en Spelling.

 

Dag 101

Lees & Leer

 1. Lees deur die algemene inligting oor CV’s en druk op die skakels om voorbeelde van CV’s te sien.

 

Dag 102

Lees

 1. Die moets en moenies van ‘n CV.

 

Dag 103

Lees

 1. Lees hierdie belangrike inligting oor Die Werksonderhoud.

 

Dag 104

*Luister en Skryf

 1. *Druk uit bladsye 1 en 2 van ‘n Werksonderhoud.
 2. Lees die onderhoud hardop en beantwoord die vrae in jou boek na die beste van jou vermoë.

 

Dag 105

*Lees en Kyk

 1. *Druk uit bladsye 1 tot 3 van Begripslees. Bêre bladsye 2 en 3 vir Dag 106.
 2. Kyk na die prent op bladsy 1 en beantwoord die vrae in jou boek na die beste van jou vermoë.

 

Dag 106

*Lees en Skryf

 1. Lees die nuusberig: ‘n Prins soek na werk met aandag.
 2. Beantwoord die vrae op bladsye 2 en 3 van Begripslees.
 3. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 107

Skryf en aanbied.

 1. Lees bladsy 1 van ‘n Dekbrief en CV noukeurig deur.
 2. Volg die riglyne op bladsy 1 en maak notas om ‘n dekbrief te skryf.

 

Dag 108

Skryf en aanbied

 1. Skryf jou dekbrief.

 

Dag 109

Skryf en aanbied

 1. Lees bladsy 2 van ‘n Dekbrief en CV noukeurig deur.
 2. Gaan kyk weer na hierdie voorbeelde van CV’s: CV1 en CV2.
 3. Lees ook weer deur Die Werksonderhoud.
 4. Kry vandag al jou inligting bymekaar om ‘n CV op te stel.

 

Dag 110

Skryf en aanbied

 1. Finaliseer jou CV.

 

Dag 111

*Taal

 1. Lees weer die nuusberig: ‘n Prins soek na werk.
 2. *Druk uit en voltooi bladsye 1 en 2 van ‘n Prins op soek na werk (taal).
 3. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 112

Taal

 1. Afrikaanse woordeskat en spelling

 

Dag 113

Skryf en aanbied

 1. Lees Goeie Skryfstukke om te sien hoe goeie opstelle en briewe geskryf moet word.

 

Dag 114

Skryf en aanbied

 1. Lees deur So skryf jy ‘n opstel vir idees.

 

Dag 115

Skryf en aanbied

 1. Lees deur bladsye 1 en 2 van ‘n Verhalende opstel.
 2. Kies een van die 3 onderwerpe en skryf ‘n verhalende opstel van 150 – 200 woorde.
 3. Doen jou beplanning vir jou opstel.

 

 

Dag 116

Skryf en aanbied.

 1. Werk aan jou inleiding van jou opstel.

 

 

Dag 117

Skryf en aanbied

 1. Werk aan die inhoud van jou opstel

 

 

Dag 118

Skryf en aanbied

 1. Werk aan die afsluiting van jou opstel.

 

 

Dag 119

Skryf en aanbied

 1. Gaan weer deur jou opstel. Maak nodige veranderinge. Finaliseer dit.

 

 

Dag 120

Woordeskat / Spel

 1. Skryf Woordeskat aan bokant van bladsy 2 met vertaling oor in jou Woordeskat boek.

 

 

Dag 121

*Taal

 1. Lees Langnek op Reis op bladsy 1 van Taalstrukture en -konvensies.
 2. *Druk uit en voltooi bladsye 2 en 3.
 3. Antwoorde op bladsy 4.

 

 

Dag 122

Taal

 1. Algemene Kennis Vasvrae

 

Dag 123

Taal

 1. Afkortings

 

Dag 124

*Lees en kyk

 1. Lees die artikel: Kopluise: So maak jy.
 2. *Druk uit en voltooi bladsye 2 en 3 van Leesbegrip.
 3. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 125

Skryf en aanbied

 1. Kyk na die volgende voorbeelde vir idees vir die uitleg van uitnodigings
  1. Eat Drink and be Sixty
  2. Kom spin en speel saam
  3. Haar 80ste verjaarsdag
  4. Uitnodiging
  5. Word 50

 

Dag 126

Skryf en aanbied

 1. Lees deur ‘n Uitnodigingskaartjie en ontwerp jou eie uitnodiging.
 2. Gebruik enige van jou rekenaar programme.
 3. Jy het tot dag 127 om dit klaar te maak.

 

Dag 127

Skryf en aanbied

 1. Finanliseer jou uitnoding.

 

Dag 128

Woordeskat / Spel

 1. Skryf Woordeskat aan bokant van bladsy 1 met vertaling oor in jou Woordeskat boek.

 

Dag 129

*Taal

 1. *Druk uit en voltooi bladsye 1 en 2 van Taalstrukture en -konvensies.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 130

Taal

 1. Leer meer van Direk en Indirek
 2. Skryf die 10 sinne aan die einde van die werkstuk oor in indirekte sinne.

 

Dag 131

*Skryf

 1. *Druk uit bladsye 1 tot 3 van Poësietoets. (Bêre bladsy 3 vir Dag 132)
 2. Lees “Lisa se klavier” aandagtig deur.
 3. Beantwoord al die vrae op bladsy 2.

 

Dag 132

Skryf

 1. Lees “Ek het ‘n huisie aan die Rand” aandagtig deur (Op bladsy 3 van Dag 131).
 2. Beantwood al die vrae.
 3. Antwoorde vir albei gedigte.

 

Dag 133

Taal

 1. Kies kombinasie 1 en 2 van Kopkrappers.

 

Dag 134

Taal

 1. Kies kombinasie 3 en 4 van Kopkrappers.

 

Dag 135

Taal

 1. Kies kombinasie 5 en 6 van Kopkrappers.

 

Dag 136

*Lees en Skryf

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 3 van Leesbegrip.
 2. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 137

Skryf

 1. Lees Brief om aansoek te doen om ‘n betrekking noukeurig deur.
 2. Volg die volgende riglyne vir die formaat van die brief:
  • Skryf die adres van die sender regs boaan in blokvorm.
  • Skryf die datum voluit (dag maand jaar).
  • Moenie ʼn reël tussen die poskode en die datum ooplaat nie.
  • Skryf die adres van die ontvanger van die brief links in blokvorm. (Dit is ook die
   adres wat op die koevert gebruik gaan word.)
  • Moenie leestekens in die adresse gebruik nie.
  • Laat ʼn reël tussen die adres van die sender en die ontvanger oop.
  • Laat ʼn reël tussen die adres van die ontvanger en die aanhef van die brief oop.
  • Skryf die doel van die brief in hoofletters OF in kleinletters, maar dan moet dit
   onderstreep word.
  • Afsluiting: Gebruik geen leestekens ná “Die uwe “nie.
  • Die aansoeker moet die brief onderteken. Die aansoeker se voorletters en van
   kan onder die handtekening uitgeskryf word, indien dit onleesbaar is.
 3. Kies een van die 2 opsies op die instruksie blad.
 4. Doen jou notas vir jou brief. Jy het tot Dag 139 om die brief klaar te skryf.

 

Dag 138

Skryf

 1. Werk aan jou Brief om aansoek te doen om ‘n betrekking.

 

Dag 139

Skryf

 1. Finaliseer jou Brief om aansoek te doen om ‘n betrekking.

 

Dag 140

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 2 van Taalstrukture en -konvensies.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 141

Lees

 1. Lees die kortverhaal: Swart-Ys deur Hennie Aucamp.

 

Dag 142

Lees

 1. Lees die kortverhaal: Rudi se wens deur Annetjie Welgemoed.

 

Dag 143

Lees

 1. Lees die kortverhaal: Op soek na ‘n halwe sprokie deur Willem de Vries.

 

Dag 144

Lees

 1. Lees die kortverhaal: Kaalvoet deur die Waterberg deur Ilse van Staden

 

Dag 145

*Lees en Kyk

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 en 2 van Begripslees.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 146

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 3 van Taalstrukture en -konvensies.
 2. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 147

Skryf en Aanbied

 1. Lees bladsy 1 van ‘n E-pos.
 2. Lees Is jou e-posse professioneel genoeg? as jy meer inligting soek.
 3. Maak jou aantekeninge van die e-pos wat jy gaan skryf.

 

Dag 148

Skryf en Aanbied

 1. Skryf jou E-pos per instruksies in ‘n E-pos.

 

Dag 149

Taal

 1. Meervoude

 

Dag 150

Taal

 1. Stelsinne

 

Dag 151

Lees

 1. Lees die kortverhaal: Klein Riet-alleen-in-die-roerkuil deur Eugène N. Marais.

 

Dag 152

Lees en Taal

 1. 25 Afrikaanse snaakse idiome wat daagliks gebruik word.

 

Dag 153

*Taal

 1. Kyk na die PowerPoint aanbieding oor Verkleinwoorde Reëls.
 2. *Druk uit Vouboekie oor Verkleinwoorde reëls.

 

Dag 154

Lees en Kyk

 1. Lees bladsy 1 van ‘n Opsomming met aandag.
 2. Volg die volgende instuksies op bladsy 2:
  1. Som die leesstuk in sewe sinne op en nommer elkeen.
  2. Dit mag nie in meer as 80 woorde wees nie.
  3. Skryf die feite in volsinne.
  4. Skryf die aantal woorde onderaan tussen hakkies.

 

Dag 155

Skryf en Aanbied

 1. Bestudeer die volgende voorbeelde van Formele uitnodigings:
  1. Beskouings oor die werk van Antjie Krog
  2. Gala ete uitnodiging
  3. DJ Opperman: 100 jaar

 

Dag 156

Skryf en Aanbied

 1. Lees bladsy 1 van ‘n Uitnodiging.
 2. Volg die riglyne en ontwerp ‘n Formele Uitnodiging. Jy het tot Dag 158 om dit te voltooi.

 

Dag 157

Skryf en Aanbied

 1. Werk aan ‘n Formele Uitnodiging.

 

Dag 158

Skryf en Aanbied

 1. Finaliseer ‘n Formele Uitnodiging.

 

Dag 159

Woordeskat / Spel

 1. Skryf Woordeskat aan bokant van bladsy 1 met vertaling oor in jou Woordeskat boek.

 

Dag 160

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 en 2 van Taalstrukture en -konvensies.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 161

*Taal

 1. Kyk na die PowerPoint aanbieding om die sinskonstruksie van Afrikaans beter te verstaan.
 2. *Druk uit en leer saam met die PowerPoint aanbieding.

 

Dag 162

Taal

 1. Beeldspraak

 

Dag 163

Taal

 1. Voltooi die Formele Assessering.

 

Dag 164

Taal

 1. Verkleinwoorde – 20 vrae

 

Dag 165

Taal

 1. Toets – Sinonieme.

 

Dag 166

Taal

 1. Toets – Meervoude.

 

Dag 167

Taal

 1. Sinonieme en Antonieme

 

Dag 168

Taal

 1. Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 3 van Hersiening.
 2. Antwoorde op bladsye

 

Dag 169

Lees

 1. Lees Deel 1 Die Robotrebel geskryf deur Ida Grabe.

 

Dag 170

Lees

 1. Lees Deel 2 Die Robotrebel.

 

Dag 171

Lees

 1. Lees Deel 3 Die Robotrebel.

 

Dag 172

Lees

 1. Lees Deel 4 Die Robotrebel.

 

Dag 173

Lees

 1. Lees Deel 5 Die Robotrebel.

 

Dag 174

Lees

 1. Lees Deel 6 Die Robotrebel.

 

Dag 175

Lees

 1. Lees Deel 7 Die Robotrebel.

 

Dag 176

Lees

 1. Lees Deel 8 Die Robotrebel.

 

Dag 177

Lees

 1. Lees Deel 9 Die Robotrebel.

 

Dag 178

Lees

 1. Lees Deel 10 Die Robotrebel.

 

Dag 179

Lees

 1. Lees Deel 11 Die Robotrebel.

 

Dag 180

Lees

 1. Lees Deel 12 Die Robotrebel.